Nichiren Shoshu

Myoshinji Temple

妙法尼御前御返事

Myôhô amagozen gohenji

(2017年 3月拝読御書)

 

人の寿命は無常なり。出づる気は入る気を待つ事なし。風の前の露、尚譬へにあらず。かしこきも、はかなきも、老いたるも若きも、定め無き習ひなり。されば先づ臨終の事を習ふて後に他事を習ふべし。

Hitono inochiwa mujônari. Izuru ikiwa iru ikiwo matsu koto nashi. kazeno maeno tsuyu, nao tatoeni arazu. kashikokimo, hakanakimo, oitarumo wakakimo, sadamenaki narainari. Sareba mazu rinjûno kotowo narôte nochini tajiwo narôbeshi.

(御書1482頁)