Nichiren Shoshu

Myoshinji Temple

法華 初心

Hokke Shoshin

(2017年 1月拝読御書)

 

よき師と よき檀那とよき法と、此の三つ寄り合ひて祈りを成就し、国土の大難をも払ふべき者なり。

Yokishito yokidannato yokihôto, kono mitsu yoriaite inoriwo jôjushi, kokudono dainanwomo haraubeki mononari.

(御書1314頁)