Nichiren Shoshu

Myoshinji Temple

Daily Temple Schedule

PERIOD DAY TIME

Mornings

Monday - Friday 6:30 am: Gongyo, 7:00 am - 8:00 am: Shodai
  Saturday 10:00 am: Gongyo
  Sunday 8:50 - 9:50: Shodai (first Sunday), 10:00 am: Gongyo and Various Ceremonies
     
Evenings Monday - Friday 5:00 pm - 6:00 pm: Shodai, 6:00 pm: Gongyo
  Saturday 3:30 pm - 4:30 pm: Shodai, 4:30 pm: Gongyo
  Sunday 4:30 pm: Gongyo
  Thursday Only 6:30 pm: ½ hour Shodai, 7:00 pm: Gongyo followed by ½ hour Shodai

Monthly Calendar