Nichiren Shoshu

Myoshinji Temple

Myoshinji Temple Photo Albums

Myoshinji SignTemple Photos

Myoshinji Oeshiki Photos 2015Kanshi-e Tozan 2015 (Flickr site)

Myoshinji Oeshiki Photos 2015Oeshiki Ceremony 2015